Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminach wiejskich na przykładzie gminy Spytkowice

Słowa kluczowe: infrastruktura komunalna, gmina wiejska, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych

Streszczenie:

Inwestycje gminne prowadzone na terenach wiejskich obejmują w głównej mierze modernizację i budowę infrastruktury komunalnej. Stanowią one podstawową determinantę rozwoju gospodarczego gmin. Zazwyczaj rozbudowa i modernizacja tej infrastruktury wiążą się z poniesieniem przez gminę kosztów realizacji inwestycji. Niestety środki budżetowe w wielu przypadkach nie są w stanie pokryć zaplanowanych wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury [Nargiełło 2006]. Dlatego stale rosnące potrzeby inwestycyjne zmuszają władze gmin do sięgania po alternatywne sposoby finansowania tych przedsięwzięć. Celem niniejszej pracy jest analiza źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w wybranej gminie wiejskiej. Ocenie poddano udział alternatywnych, pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Świadczy on o efektywności i skuteczności gmin realizacji procesu inwestycyjnego, a także o dostępności istniejących środków kierowanych na poprawę infrastruktury komunalnej.

Cytowanie:

Krakowiak-Bal A. 2008. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminach wiejskich na przykładzie gminy Spytkowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008/ 08