Ocena aktywności składowisk odpadów komunalnych na podstawie scenariuszy zagospodarowania strumienia odpadów

Słowa kluczowe: składowiska odpadów komunalnych, zarządzanie odpadami, aktywność składowisk, scenariusze zagospodarowania odpadów

Streszczenie:

W pracy oszacowano łączną aktywności eksploatowanych składowisk odpadów komunalnych w województwie małopolskim w sposób wariantowy. Dla realizacji celu, opracowano dwie prognozy wytwarzania odpadów komunalnych w perspektywie czasowej 2008–2048, które pozwoliły na oszacowanie ilości wytwarzanego strumienia odpadów. Następnie opracowano różne scenariusze związane z zagospodarowaniem strumienia odpadów w przyjętym horyzoncie czasowym. Zaproponowane scenariusze: status quo (SQ), realistyczny (REAL) i optymistyczny (OPT) określiły możliwości prowadzenia różnych strategii (polityk) odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, opartych przede wszystkim o metody recyklingu, kompostowania, spalania i składowania. Na ich podstawie oszacowano ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska. Ilości odpadów kierowanych do składowania obliczono uwzględniając resztki odpadowe z poszczególnych technologii W opracowaniu scenariuszy kierowano się sposobami zagospodarowania strumienia odpadów komunalnych w krajach UE-15 oraz założeniami wynikającymi z dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki odpadami. Analiza aktywności składowisk wskazała na niepokojącą sytuację związaną z szybkim zapełnianiem istniejących składowisk województwa małopolskiego. Sytuacja taka dotyczy wszystkich scenariuszy, zarówno dla prognozy I jak i prognozy II. Redukcja odpadów kierowanych na składowisko zwiększa nieznacznie czas aktywności składowisk, jednak nie rozwiązuje problemu składowania. W związku z powyższym, aby zapewnić ciągłość zarządzania strumieniem odpadów, działania związane z wyborem lokalizacji i rezerwowaniem terenów dla składowisk należałoby zacząć podejmować już dzisiaj.

Cytowanie:

Wota A., Woźniak A. 2008, vol. 5. Ocena aktywności składowisk odpadów komunalnych na podstawie scenariuszy zagospodarowania strumienia odpadów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 08