Prognoza wpływu piętrzenia wody w zbiorniku Świnna Poręba na położenie zwierciadła wód gruntowych na terenie miejscowości Zembrzyce

Słowa kluczowe: metoda hydrologiczna, hydroizohipsy, sieć hydrogeologiczna, zbiornik wodny

Streszczenie:

Spiętrzenie wody w korycie rzecznym wywołane budowlą piętrząca oddziałuje na wody podziemne wówczas, gdy istnieje związek hydrauliczny wód powierzchniowych i wód podziemnych. Opracowanie prognozy wpływu spiętrzenia wód rzeki na obszary przyległe polega na określeniu położenia zwierciadła wody podziemnej. Dokonano próby oceny położenia zwierciadła wody gruntowej na terenie miejscowości Zembrzyce w przypadku spiętrzenia wody w zbiorniku do rzędnej 312,00 m n.p.m. Pomimo dość dobrego rozeznania warunków hydrogeologicznych analizowanego obszaru wydzielenie obszaru filtracji jest niezmiernie trudne. Miejscowość Zembrzyce znajduje się w widłach dwóch cieków: rzeki Skawy i jej dopływu potoku Paleczki. Lokalizacja Zembrzyc w widłach tych dwóch rzek stwarza skomplikowane warunki hydrogeologiczne wynikające z wzajemnego oddziaływania cieków powierzchniowych na obszar przyległy. Wyznaczono na badanym obszarze strefę oddziaływania zmian poziomu zwierciadła wody w rzece Skawie i potoku Paleczka na poziom wód gruntowych. Stosując metodę hydrologiczną, określono zmianę położenia zwierciadła wody gruntowej w wyniku oddziaływania spiętrzenia w budowanym zbiorniku wodnym Świnna Poręba. W tym celu opracowano zależności regresyjne położenia zwierciadła wody gruntowej i zwierciadła wody w rzece Skawie i potoku Paleczka. Umożliwiły one w sposób przybliżony określenie prognozowanej zmiany położenia zwierciadła wody gruntowej w wyniku spiętrzenia. Otrzymane wyniki należy traktować jako orientacyjne ze względu na krótki okres obserwacji stanów zwierciadła wody gruntowej i zwierciadła wody w rzece Skawie i potoku Paleczka. Wykreślone hydroizohipsy oraz hydroizobaty na planie sytuacyjnowysokościowym w skali 1:5000 umożliwiły wyznaczenie obszarów zatopionych i podtopionych oraz obszarów o podwyższonym stanie wód gruntowych. Jak wykazała analiza wyników zachodzi konieczność ochrony miejscowości Zembrzyce poprzez prawobrzeżne obwałowanie rzeki Skawy i lewobrzeżne obwałowanie rzeki Paleczki. Ze względu na zatopienie części obszaru miejscowości Zembrzyce konieczne będzie wybudowanie systemu odwadniającego wraz z przepompownią.

Cytowanie:

Michalec B., Tarnawski M. 2008, vol. 5. Prognoza wpływu piętrzenia wody w zbiorniku Świnna Poręba na położenie zwierciadła wód gruntowych na terenie miejscowości Zembrzyce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 08