Prognoza bezpośredniego zagrożenia podtopieniem terenów miejscowości Gromiec i Szyjki w wyniku oddziaływania spiętrzenia rzeki Wisły stopniem wodnym Dwory

Słowa kluczowe: stopień wodny, hydroizohipsy, sieć hydrogeologiczna, tereny podtopione

Streszczenie:

Zabudowa kaskadowa stopniami wodnymi odcinka Górnej Wisły przyczyniła się do zmiany stosunków wodnych w dolinie rzeki. Posiadany materiał obserwacyjny, dotyczący rozpoznania warunków hydrogeologicznych na obszarze oddziaływania Stopnia Wodnego Dwory, pozwolił na przeprowadzenie analizy położenia wód gruntowych. Wykorzystując pomiary wykonane w studniach gospodarczych w okresie przed spiętrzeniem wody w Wiśle opracowano związki zależnościowe pomiędzy położeniem zwierciadła wody gruntowej i wody w Wiśle. Umożliwiły one określenie poziomu zwierciadła wody na analizowanym obszarze w warunkach spiętrzenia wody w Wiśle do rzędnej 225,50 m n.p.m., opracowanie map hydroizohips oraz określenie zakresu oddziaływania spiętrzenia poprzez wyznaczenie stref bezpośredniego zagrożenia podtopieniem terenów zlokalizowanych w okolicach miejscowości Gromiec i Szyjki. Stwierdzono wystąpienie obszarów podtopionych, o głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej do 0,8 m, częściowo podtopionych, o głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej od 0,8 od 1,6 m oraz obszarów neutralnych.

Cytowanie:

Tarnawski M., Michalec B. 2008, vol. 5. Prognoza bezpośredniego zagrożenia podtopieniem terenów miejscowości Gromiec i Szyjki w wyniku oddziaływania spiętrzenia rzeki Wisły stopniem wodnym Dwory. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 08