Oddziaływanie wybranych elementów koryta cieku na zbiorowiska naczyniowych roślin wodnych

Słowa kluczowe: analiza systemowa, regulacja cieków, konserwacja cieków, makrofity, teoria zbiorów przybliżonych

Streszczenie:

Każdy ciek jest złożonym systemem kształtowanym przez elementy zarówno o charakterze technicznym, jak i przyrodniczym. Liczba tych elementów oraz ich wzajemne powiązania nie są do końca rozpoznane. Celem pracy jest ocena oddziaływania wybranych elementów tego systemu na roślinność naczyniową dna cieku. W badaniach skoncentrowano się na takich czynnikach, jak: spadek podłużny, szerokość dna, substrat dna, miąższość zamulenia, nachylenie skarp, rodzaj ich umocnienia oraz czas, jaki upłynął od ostatniej ingerencji w koryto cieku, tj. regulacji lub robót konserwacyjnych. Praca oparta jest na badaniach i obserwacjach terenowych, które wykonano w sezonie wegetacyjnym 2007 roku na 13 małych ciekach nizinnych Dolnego Śląska. Dla uzyskania postawionego w pracy celu zastosowano metodę statystyczną – teorię zbiorów przybliżonych. Na jej podstawie określono hierarchię oddziaływania analizowanych elementów systemu koryta cieku na roślinność naczyniową występującą w jego dnie.

Cytowanie:

Hachoł J., Bondar-Nowakowska E., Reinhard A. 2008, vol. 5. Oddziaływanie wybranych elementów koryta cieku na zbiorowiska naczyniowych roślin wodnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07