Ocena jakości wód podziemnych w rejonie elektrowni i kopalni „Turów” na podstawie badań zawartości metali

Słowa kluczowe: wody podziemne, jakość wód, metale

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzone w dwóch rejonach badawczych. Pierwszy zlokalizowany był w pobliżu Elektrowni i Kopalni „Turów” (Bogatynia, Działoszyn, Wolanów, Bratków). Drugi, stanowiący grupę kontrolną, usytuowany był na terenie gmin położonych w centralnej i północnej części powiatu zgorzeleckiego (Jerzmanki, Sławnikowice, Łagów, Gronów, Jagodzin). W próbkach wód, pobranych do analizy, oznaczano zawartość żelaza, manganu, ołowiu, kadmu, glinu, arsenu, cynku, miedzi i chromu oraz wskaźniki fizyko-chemiczne jakości wód tj. odczyn, przewodność, amoniak, azotany, azotyny, siarczany, fosforany, chlorki, twardość ogólną. Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości wymienionych składników w próbkach wód z obu rejonów badawczych. Kryterium zawartości metali ciężkich pozwala zaliczyć próbki wód podziemnych do I lub II klasy jakości. Wyjątek stanowi zawartość glinu (III lub IV klasa). Przy uwzględnieniu pozostałych parametrów fizykochemicznych, ogólna ocena jakości wód podziemnych wypada znacznie słabiej. Próbki wód znajdują się w klasie II, III, a nawet V (Jagodzin). Spowodowane jest to zwiększoną zawartością azotanów, amoniaku, manganu, glinu i arsenu. Z tego powodu próbki wód nie spełniają normy jakości wody do picia.

Cytowanie:

Moryl A., Kucharczak E., Kiwacz T., Suszek K. 2008, vol. 5. Ocena jakości wód podziemnych w rejonie elektrowni i kopalni „Turów” na podstawie badań zawartości metali. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07