Bilans wodny w obrębie składowiska odpadów komunalnych

Słowa kluczowe: składowisko odpadów, bilans wodny składowiska, monitoring ilościowy i jakościowy wód

Streszczenie:

W pracy przedstawiono postępowanie prowadzące do opracowania bilansu wodnego w obrębie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne (komunalnych). Zwrócono uwagę na problematykę zasilania składowiska wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych oraz wymianę wilgoci w obrębie samego składowiska. Podkreślono ważną dla bilansu wód potrzebę uwzględniania wód powstających w procesach rozkładu gromadzonych na składowisku odpadów, ponadto wskazano potrzebę rozdziału wód na wody czyste i wody zanieczyszczone. Zwrócono uwagę na zmiany w bilansie wód, postępujące w miarę wypełniania składowiska odpadami. Związane jest to ze zdolnością sorpcyjną wilgoci złoża odpadów, z czego wynika pewna pojemność wodna odpadów zależna od udziału masy organicznej w odpadach oraz ich rozdrobnienia i zagęszczenia, która z kolei decyduje o szybkości infiltracji odcieków w podłoże składowiska. Pracę kończy podsumowanie, w którym podkreślono ważność i złożoność problematyki bilansowania wód w obrębie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, wynikającą z zachodzących procesów rozkładu i wymiany w obrębie zdeponowanych odpadów oraz postępującego procesu wypełniania składowiska, a tym samym zagęszczania powstałej bryły.

Cytowanie:

Machajski J., Olearczyk D. 2008, vol. 5. Bilans wodny w obrębie składowiska odpadów komunalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07