Modelowanie ewapotranspiracji wskaźnikowej w różnych regionach Polski

Słowa kluczowe: ewapotranspiracja wskaźnikowa, rozkład gamma

Streszczenie:

Do końca lat 90. XX wieku metoda Penmana była powszechnie stosowaną metodą obliczania ewapotranspiracji wskaźnikowej. Prowadzone badania i weryfikacja metody Penmana skłoniły wielu badaczy do poszukiwania modyfikacji tego wzoru, ponieważ metoda Penmana dawała zawyżone wartości ewapotranspiracji wskaźnikowej. Obecnie najpowszechniej stosowaną metodą wyznaczania ewapotranspiracji wskaźnikowej jest metoda Penmana-Monteitha. Metoda Penmana- Monteitha umożliwia dokładniejszą ocenę zdolności ewaporacyjnej atmosfery, dlatego jest metodą preferowaną np. przy obliczaniu klimatycznych bilansów wodnych, wskaźników suszy itp. W literaturze można spotkać wiele modyfikacji metody Penmana-Monteitha. Autorzy prezentowanej pracy na przykładzie czterech zróżnicowanych regionów Polski pokazali, jak zmieniają się wartości parowania wskaźnikowego wraz ze zmianą metody wyznaczania tego wskaźnika.

Cytowanie:

Gąsiorek E., Kamińska J., Musiał E. 2008, vol. 5. Modelowanie ewapotranspiracji wskaźnikowej w różnych regionach Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07