Ocena zawartości związków azotu i fosforu w wodach rzeki Trzemny

Słowa kluczowe: jakość wód powierzchniowych, azotany, fosforany

Streszczenie:

W pracy przedstawiono charakterystykę zlewni rzeki Trzemny (Ciemnej). Sporządzono charakterystykę klimatyczną, hydrologiczną, geologiczną i glebową. Przeanalizowano zmiany w rolnictwie, w gospodarce wodno-ściekowej oraz gospodarce odpadami. Na podstawie analiz WIOŚ oceniono między innymi zmiany stężeń azotu całkowitego, azotanów, fosforu całkowitego i fosforanów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zawartości azotu i fosforu w wodach rzeki Trzemny analizowano, biorąc pod uwagę środowisko naturalne, przemiany gospodarcze i społeczne. Wody rzeki Trzemny charakteryzują się wysokimi stężeniami związków azotu i fosforu. Najwyższe stężenia azotanów notuje się od stycznia do maja. W przekroju Szkudła dominuje forma azotanowa, poniżej zbiornika retencyjnego Gołuchów wzrastają stężenia azotu organicznego i amonowego, w przekroju Tursko, znajdującym się poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Gołuchowie azotany stanowią mniej niż 50% azotu całkowitego, znacznie wzrastają tu stężenia innych form azotu niż azotanowa. W przypadku stężeń fosforanów bardzo widoczny jest negatywny wpływ oczyszczalni ścieków na jakość wód rzeki Trzemny, poniżej oczyszczalni osiągają one rekordowe wartości, forma fosforanowa stanowi tu 72-83% fosforu całkowitego. Wody Trzemny zaliczane są do V klasy jakości, przeprowadzane przez WIOŚ badania potwierdzają, że brak jest tendencji do poprawy ich jakości.

Cytowanie:

Dąbrowska J. 2008, vol. 5. Ocena zawartości związków azotu i fosforu w wodach rzeki Trzemny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07