Stosowanie popiołów lotnych i odpadów flotacyjnych do zestalania odpadów zawierających metale ciężkie

Słowa kluczowe: odpady przemysłowe; stabilizacja; składowanie

Streszczenie:

Przemysłowe odpady stałe powstają zarówno w procesach produkcji, jak i w procesach oczyszczania ścieków, czy w procesach oczyszczania gazów. Stosowanie bardziej rygorystycznych norm w stosunku do stopnia oczyszczania ścieków oraz gazów automatycznie prowadzi do wytwarzania większej ilości odpadów stałych, np. w postaci pyłów lub osadów zatrzymywanych w urządzeniach odpylających, skruberach lub osadnikach. W referacie zaprezentowano wyniki badań nad możliwością zastosowania niebezpiecznych odpadów przemysłowych (popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego oraz odpadów flotacyjnych z kopalni rud miedzi) jako składników mieszaniny zestalająco-wiążącej wykorzystanej do unieszkodliwiania osadów galwanicznych w technologii stabilizacji/zestalania (S/Z). Przedstawiono również wpływ wapna hydratyzowanego na przebieg procesu neutralizacji osadów galwanicznych (G). Na potrzeby eksperymentów opracowano dwie mieszaniny zestalająco- wiążące: A, będącą kompilacją cementu portlandzkiego (C), popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego (PL) oraz odpadów flotacyjnych z kopalni rud miedzi (OF) oraz B, w której o połowę zmniejszono dawkę odpadów flotacyjnych kosztem dodatku identycznej ilości wapna hydratyzowanego (WH). Skuteczność procesu stabilizacji osadów galwanicznych oceniano na podstawie wyników pomiaru wytrzymałości mechanicznej na ściskanie w jednoosiowym stanie naprężenia oraz analizy chemicznej eluatów z testu na wypłukiwanie metali ciężkich.

Cytowanie:

Banaszkiewicz K., Marcinkowski T. 2008, vol. 5. Stosowanie popiołów lotnych i odpadów flotacyjnych do zestalania odpadów zawierających metale ciężkie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07