Ilości osadów pochodzących z wiejskich oczyszczalni ścieków i kierunki ich unieszkodliwiania

Słowa kluczowe: osady ściekowe, odwadnianie osadu, workownica, prasa taśmowa

Streszczenie:

Ilość osadów powstających w wiejskich oczyszczalniach ścieków jest pochodną stosowanych metod oczyszczania ścieków. Inne ilości osadu powstają w przydomowych oczyszczalniach ścieków a inne w zbiorczych oczyszczalniach ścieków. W tym drugim przypadku istotny jest też układ technologiczny powiązany z usuwaniem tylko związków węgla organicznego lub też dodatkowo związków azotu i fosforu. Zidentyfikowanie ilości powstających osadów jest bardzo istotne z punktu widzenia ich zagospodarowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi osady mogą być wykorzystane w rolnictwie lub do rekultywacji terenów przeznaczonych na cele rolne lub nie rolne. Niezależnie od tego jak będą zagospodarowane konieczne jest ich odwadnianie a w wielu przypadkach również higienizowanie. I tu pojawia się pytanie jak rozwiązać problem odwadniania osadu. Po pierwsze czy w ramach wiejskiej oczyszczalni ścieków, czy też w oczyszczalni komunalnej położonej w najbliższym sąsiedztwie. W przypadku rozwiązania problemu w ramach wiejskiej oczyszczalni ścieków można brać pod uwagę albo workownice albo też urządzenia w pełni mechaniczne.

Cytowanie:

Heidrich Z., Tiunajtis K. 2008, vol. 5. Ilości osadów pochodzących z wiejskich oczyszczalni ścieków i kierunki ich unieszkodliwiania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05