Stężenie związków biogennych w wodzie potoków dopływających do zbiornika Dobczyckiego

Słowa kluczowe: związki biogenne, dopływy, Zbiornik Dobczycki

Streszczenie:

Na podstawie przeprowadzonych badań określono wartości stężeń związków azotu i fosforu w dopływach z bezpośredniej zlewni Zbiornika Dobczyckiego. Prace badawcze realizowano w okresie od lipca do grudnia 2003 i w roku hydrologicznym 2005. Zbiornik Dobczycki będący źródłem wody dla Krakowa posiada maksymalną pojemność 125 mln m3. Głównym dopływem Zbiornika Dobczyckiego jest rzeka Raba. Zbiornik jest także zasilany ze zlewni własnej o powierzchni 78,2 km2, na której znajduje się kilka małych potoków mających łącznie powierzchnię zlewni 64,4 km2. Oprócz rzeki Raby dostawcą biogenów do zbiornika są także potoki zlewni bezpośredniej. Pracę oparto na analizach stężeń NH4, NO3, NO2 i PO4 w próbkach wody pobieranych z następujących potoków przy ich dopływie do czaszy zbiornika: Brzezówka, Ratanica, Trzemeśnianka, Dębnik i Wolnica, z częstością raz w miesiącu. Uzyskane wyniki wskazują, że stężenia związków biogennych w wodzie bezpośrednich dopływów nie stanowiły poważnego zagrożenia dla jakości wód Zbiornika Dobczyckiego w drugiej połowie 2003 roku. Podobny stan stwierdzono w roku hydrologicznym 2005. Wody badanych potoków w analizowanym okresie były umiarkowanie zasobne w związki azotu, znacznie bogatsze natomiast w związki fosforu. Przy porównaniu średnich wartości stężeń badanych wskaźników pomiędzy okresami badań można stwierdzić, że w przypadku potoku Dębnik nastąpiła poprawa jakości wody z wyjątkiem NO3. Natomiast w potoku Wolnica nastąpiło pogorszenie w zakresie trzech wskaźników i nieznaczna poprawa w zakresie PO4. Na podstawie wyników w roku hydrologicznym 2005 dokonano oceny jakości wody potoków Dębnik i Wolnica wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych. Wody zarówno Wolnicy, jak Jan Pawełek, Małgorzata Spytek 180 i Dębnika odnośnie do stężeń NH4, NO2 i PO4 zaliczono do I klasy, natomiast w zakresie NO3 do klasy II.

Cytowanie:

Pawełek J., Spytek M. 2008, vol. 5. Stężenie związków biogennych w wodzie potoków dopływających do zbiornika Dobczyckiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05