Jakość wód podziemnych na terenach nieskanalizowanych w gminie Tykocin

Słowa kluczowe: jakość wód podziemnych, zanieczyszczenie, sieć kanalizacyjna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono jakość wód podziemnych na terenie wybranej gminy województwa podlaskiego. Punkty kontrolne zlokalizowano w dziesięciu wsiach na obszarach niewyposażonych w sieć kanalizacyjną. Badania wykonywano w sezonie letnim 2007 roku. Analizie poddano następujące wskaźniki jakości wody: barwa, mętność, odczyn, przewodność, amoniak, azotany(V), azotany(III), mangan, żelazo oraz liczbę bakterii typu coli. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, w której oceniono m.in. istotność różnic jakości wody na terenach nieskanalizowanych oraz z obszarów wyposażonych w sieć kanalizacyjną. W wyniku przeprowadzonych bada stwierdzono różnice w jakości badanej wody w zależności od poziomu wodonośnego, z którego była ujmowana. Wody przypowierzchniowego – pierwszego – poziomu wodonośnego charakteryzowały się wyższym stężeniem azotu amonowego, azotu azotanowego oraz manganu w porównaniu do wód z poziomu międzymorenowego (II poziom wodonośny). Analiza jakości wody wykazała również, iż na terenach bez infrastruktury kanalizacyjnej – niezależnie od poziomu wodonośnego, z którego ujmowana jest woda – stężenie azotu azotynowego jest niższe niż na obszarach skanalizowanych przy jednoczesnie wyższych wartościach azotu azotanowego. Wyższe stężenie w wodzie na terenach nieskanalizowanych azotu azotanowego może wskazywać na istnienie warunków sprzyjających szybszemu przechodzeniu związków azotu w formy utlenione (azot azotanowy). Dodatkowy źródłem zanieczyszczeń może być działalność rolnicza, stosowanie nawozów odzwierzęcych oraz hodowla trzody chlewnej i bydła. Nie bez znaczenia wydaje się też być niedostatecznie rozwinięta na tym obszarze infrastruktura kanalizacyjna, w tym m.in. funkcjonowanie nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych.

Cytowanie:

Tałałaj I. 2008. Jakość wód podziemnych na terenach nieskanalizowanych w gminie Tykocin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008/ 05