Zatorfienie i zasoby wodne złóż torfowych dorzecza górnej Warty

Słowa kluczowe: złoża torfowe, zasoby wodne, zasilanie hydrologiczne

Streszczenie:

Celem pracy jest ocena zatorfienia i zasobów wodnych złóż torfowych w dorzeczu górnej Warty i ich krótka charakterystyka. Ogólne zasoby wody w 972 złożach torfu na badanym obszarze, przy współczynnikach pojemności wodnej od 0,75–0,95, wynoszą 267,6 mln m3, a wskaźnik zatorfienia β = 1,7%. Do obliczeń wykorzystano skorygowane materiały inwentaryzacyjne torfowisk w Polsce. Pod względem geologicznym wśród torfowisk typu niskiego dominują torf drzewny olchowy (Alneti) oraz turzycowiskowy (Cariceti) i turzycowo-trzcinowy (Cariceto-Phragmiteti). Przeważają złoża torfowe o alimentacji fluwiogenicznej i topogenicznej. Mając na uwadze wielofunkcyjność torfowisk, we wszelkich działaniach gospodarczych w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę ich znaczenie hydrologiczne.

Cytowanie:

Lipka K., Stabryła J., Zając E. 2008, vol. 5. Zatorfienie i zasoby wodne złóż torfowych dorzecza górnej Warty. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05