Efektywność usuwania zanieczyszczeń w osadnikach gnilnych typu „Duofilter”

Słowa kluczowe: ścieki bytowe, osadnik gnilny, przydomowa oczyszczalnia ścieków

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań nad efektywnością usuwania zanieczyszczeń organicznych i zawiesin ogólnych w osadnikach gnilnych typu „DUOFILTER”. Badane obiekty stanowiły pierwszy stopień oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Dalsze doczyszczanie ścieków zachodziło przy współudziale procesów biochemicznych na filtrze piaskowym o przepływie pionowym. Badane osadniki gnilne składały się z trzech komór: pierwszej osadowej oraz dwóch przepływowych wyposażonych w filtr ze struktur porowatych. Monitoring obejmował okres od października 2003 do maja 2005. Próbki ścieków pobierano z pierwszej komory osadnika (ścieki surowe) oraz z odpływu po osadniku (ścieki wstępnie oczyszczone). Analiza fizykochemiczna ścieków obejmowała następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników stwierdzono średnią skuteczność zmniejszenia BZT5 od 25,3 do 40,2%; ChZTCr od 32,4 do 43,5 %; zawiesiny ogólnej od 35,9 do 56%.

Cytowanie:

Chmielowski K., Bugajski P. 2008, vol. 5. Efektywność usuwania zanieczyszczeń w osadnikach gnilnych typu „Duofilter”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05