Ocena stanu zanieczyszczenia wody zbiorników małej retencji w regionie północno-wschodniej Polski

Słowa kluczowe: mała retencja, jakość wody, związki biogenne

Streszczenie:

Artykuł podejmuje tematykę jakości powierzchniowych wód stojących w aspekcie identyfikacji głównych czynników wpływających na stan ich czystości na przykładzie dwóch wybranych zbiorników małej retencji województwa podlaskiego. Celem pracy była ocena stanu zanieczyszczenia retencyjnych zbiorników wodnych w Korycinie i w Wasilkowie, jak również określenie sezonowych zmian zawartości wybranych wskaźników fizykochemicznych w charakterystycznych punktach pomiarowo – kontrolnych za okres od kwietnia 2007 do marca 2008. Na jakość wód w badanych zbiornikach wodnych wpływa wiele czynników do których możemy zaliczyć między innymi naturalne procesy samooczyszczania, zachodzące przy udziale organizmów roślinnych i zwierzęcych. Przebieg procesów zachodzących w zbiornikach wodnych, a tym samym na jakość wód odpływających z nich jest uzależniona od stopnia zanieczyszczenia wody cieków, które je zasilają. Największe stężenia badanych wskaźników uzyskano w zbiorniku wodnym w Wasilkowie. Obiekt w Korycinie miał wody lepszej jakości. Większość badanych wskaźników fizykochemicznych wody, zarówno w zbiorniku Korycin, jak i Wasilków, odpowiadała I/III klasie jakości, wskaźnikami dyskwalifikującymi ich jakość była barwa, fosforany, TKN oraz ChZT – Cr. Zalew w Korycinie ma zdolności do samooczyszczania, natomiast w wodzie zalewu w Wasilkowie nie obserwuje się przebiegu takiego procesu.

Cytowanie:

Siemieniuk A., Szczykowska J. 2008, vol. 5. Ocena stanu zanieczyszczenia wody zbiorników małej retencji w regionie północno-wschodniej Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05