Ocena jakości wód w wybranych zbiornikach małej retencji województwa Podlaskiego

Słowa kluczowe: zbiorniki małej retencji, zanieczyszczenia, związki biogenne

Streszczenie:

W pracy dokonano oceny stopnia zanieczyszczenia wód w zbiornikach małej retencji Jasionówka i Czapielówka, położonych na terenie woj. Podlaskiego. Zbiornik zaporowy Czapielówka charakteryzował się w badanym okresie wyższą średnią zasobnością w fosforany, w stosunku do zbiornika Jasionówka. Pierwszej klasie jakości odpowiadały stężenia wszystkich nieorganicznych form azotu oznaczane w warstwie przypowierzchniowej obu akwenów. Do II klasy można zakwalifikować oba zbiorniki ze względu na stężenia żelaza i manganu. Biorąc pod uwagę stężenia związków organicznych, wyrażane jako ChZT-Mn w obu akwenach odpowiadały wartościom charakterystycznym dla III klasy. Pod względem wartości ChZT-Cr zbiornik Jasionówka spełniał warunki odpowiadające IV klasie, a zbiornik Czapielówka V klasie jakości wód powierzchniowych. Wartości barwy w każdym z analizowanych obiektów odpowiadały IV/V klasie jakości wód powierzchniowych. Analiza rozkładu badanych wskaźników zanieczyszczenia wykazała, że zbiornik Jasionówka charakteryzował się niższym poziomem trofii w porównaniu do zbiornika Czapielówka.

Cytowanie:

Szczykowska J., Siemieniuk A. 2008, vol. 5. Ocena jakości wód w wybranych zbiornikach małej retencji województwa Podlaskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05