Wstępna ocena wpływu wybranych czynników fizjograficznych na wartość gruntów ornych

Słowa kluczowe: czynniki fizjograficzne, współczynniki korygujące, wycena gruntów ornych

Streszczenie:

W pracy dokonano wstępnej oceny wpływu wybranych czynników przyrodniczo- rolniczych (dotyczących gleb, agroklimatu, sąsiedztwa lasów) na wartość gruntów ornych. Dokonano przeglądu omawianych parametrów oraz określono ich oddziaływanie na wzrost lub spadek plonów roślin uprawnych. Zaproponowano współczynniki korygujące wartość wyjściową działek gruntowych, określoną w podejściu mieszanym przy zastosowaniu wskaźników szacunkowych, obejmujące: stopień ciężkości gleby, stopień kultury gleby, stosunki wodne i zagrożenie erozją (k1 do k4), niekorzystne warunki agroklimatyczne (k5) oraz sąsiedztwo lasów (k6). Współczynniki korekcyjne do wzoru na wartość gruntów ornych (Wgo) zależą od klasy bonitacyjnej (określone parametry standardowe) i wynoszą dla poszczególnych cech gleb w granicach od −0,10 na 1 stopień zagrożenia erozyjnego do 0,05 na 1 stopień ciężkości, kultury gleby, czy na 1 grupę kategorii warunków wodnych. Dla agroklimatu wynoszą one w zależności od uprawianych roślin od −0,18 do 0, a dla różnych warunków sąsiedztwa lasów z gruntami ornymi od −0,30 do 0,07. Podstawowe dane o cechach przyrodniczo-rolniczych gruntów ornych, obok wywiadów i autopsji w terenie, uzyskujemy m.in. z map gleboznawczych, map klasyfikacji bonitacyjnej oraz w szczególności z map glebowo-rolniczych i towarzyszących im aneksów. Konieczne jest dalsze doprecyzowanie zaproponowanych współczynników przy współpracy ze specjalistami z zakresu rolnictwa i leśnictwa.

Cytowanie:

Koreleski K. 2008, vol. 5. Wstępna ocena wpływu wybranych czynników fizjograficznych na wartość gruntów ornych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03