Koncepcja „sustainable development” – ujęcie planistyczne (część 2)

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

Kontynuując rozważania zawarte w I części opracowania (vide Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 2/2008), autor w tym miejscu winien wskazać na pewne pozytywy. Takim „pozytywem” jest idea rozwoju zrównoważonego i trwałego (sustainable development). Na świecie już zostały stworzone mocne podstawy dla wdrażania idei rozwoju zrównoważonego. Zacząć należy od instytucji najważniejszej, tzn. od ONZ'etu. Na tym szczeblu powołano dwie ważnie instytucje, którymi są: 1. (UN)CSD – United Nations Commission on Sustainable Development – Komisja Rozwoju Trwałego i Zrównoważonego ONZ; 2. (UN)DPCSD – United Nations Department for Policy Coordination and Sustainable Development – Departament ds. Koordynacji Polityki Rozwoju Zrównoważonego i Trwałego ONZ. W Stanach Zjednoczonych A.P. powołano Radę ds. Rozwoju Zrównoważonego przy ówczesnym Prezydencie B. Clintonie. W tymże kraju powstało wiele instytucji o zasięgu światowym mających na celurozpowszechnianie, rozwijanie i wdrażanie koncepcji „sustainable development”. Są to m.in. różne instytucje rządowe i pozarządowe oraz fundacje, fundusze itp. jak np.: NOVARTIS Foundation for Sustainable Development. Powstało też wiele instytucji o zasięgu światowym, które zajmują się niektórymi aspektami rozwoju zrównoważonego...

Cytowanie:

Siemiński J. 2008, vol. 5. Koncepcja „sustainable development” – ujęcie planistyczne (część 2). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03