Wpływ temperatury powietrza na temperaturę ścieków w kanalizacji i reaktorze biologicznym

Słowa kluczowe: ścieki, kanalizacja, oczyszczalnia, temperatura ścieków

Streszczenie:

Celem badań było określenie zmian temperatury ścieków w kanalizacji oraz otwartym reaktorze biologicznym pod wpływem temperatury powietrza atmosferycznego. W literaturze związanej z oczyszczaniem ścieków nie ma jednoznacznych informacji na temat wpływu temperatury powietrza na temperaturę ścieków w kanalizacji. Niektórzy autorzy uważają, że taki związek nie występuje. Badania przeprowadzone na terenie oczyszczalni ścieków w gminie Koszyce wykazały, że istnieje istotny związek pomiędzy średnią dobową temperaturą powietrza atmosferycznego (tpow) a średnią dobową temperaturą ścieków w kanalizacji (tść). Związek ten można z dużą dokładnością (R2=0,78, p<0,001) opisać za pomocą równania wielomianu 3 stopnia: tść = -0,0011·(tpow)3 + 0,0232·(tpow)2 + 0,3704·tpow + 9,0554. W okresie badań średnia dobowa temperatura ścieków w kanalizacji ulegała dużym wahaniom od 6,35 do 17,56°C. Zmiany temperatury ścieków w kolektorze w ciągu doby zawierały się w przedziale od 0,35°C do 4,60°C. W okresie zimowym, przy średniej dobowej temperaturze powietrza poniżej 5°C, temperatura ścieków w kanalizacji obniżała się poniżej 10°C, osiągając wartość minimalną 5,37°C. W reaktorze biologicznym zbudowanym jako żelbetowy zbiornik otwarty, średnia dobowa temperatura ścieków zmieniała się w przedziale od 5,68 do 21,04°C. Przy czym w okresie zimowym (grudzień, styczeń, luty) temperatura ścieków w reaktorze obniżała się poniżej 10°C, osiągając wartość minimalną 5,32°C. Jest to temperatura stanowczo za niska dla potrzeb biologicznego procesu usuwania związków biogennych. Przeprowadzone badania wykazały wpływ średniej dobowej temperatury powietrza, wyższej od 5°C, na temperaturę ścieków w otwartym reaktorze biologicznym. Przy temperaturze powietrza niższej niż 5°C temperatura ścieków w reaktorze kształtowana jest temperaturą ścieków dopływających z kanalizacji.

Cytowanie:

Kaczor G. 2008. Wpływ temperatury powietrza na temperaturę ścieków w kanalizacji i reaktorze biologicznym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008/ 03