Badania działalności proekologicznej małych przedsiebiorstw na obszarach wiejskich

Słowa kluczowe: obszary prawnie chronione, świadomość ekologiczna, działania proekologiczne

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród dziewięćdziesięciu losowo wybranych prywatnych przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na obszarze sześciu gmin wiejskich województwa podkarpackiego na temat możliwości podejmowania działań proekologicznych. Właściciele badanych podmiotów gospodarczych wypowiadali się między innymi w kwestii tworzenia centrów ekonomiczno-ekologicznych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji, organizacji i zarządzania, jak również wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości korzystania w tym celu ze środków UE. Wyniki badań wykazały, iż blisko 80% badanych właściciele małych firm widzi potrzebę uruchomienia Centrum Innowacji realizującego działania ekonomiczno- ekologiczne, jednak duża większość spośród nich bardziej zainteresowana jest stosowaniem nowych sposobów finansowania działalności gospodarczej aniżeli wykorzystywania w niej odnawialnych źródeł energii. Optymistyczne wydaje się jednak, iż ponad 60% badanych przedsiębiorców wypowiedziała się pozytywnie w zakresie przeprowadzenie remontu systemu ciepłowniczego firmy, gdzie głównym surowcem byłyby odnawialne źródła energii. Niepokoi natomiast niska aktywność w pozyskiwaniu środków UE na inwestycje proekologiczne. Przyczyną tego stanu rzeczy może być brak wiedzy na temat ekonomicznych efektów takich działań, bądź mała aktywność samorządów gmin w promowaniu proekologicznych rozwiązań i mała skuteczność w szerzeniu wiedzy z tego zakresu. Dlatego też poprawy tego stanu rzeczy należy upatrywać w działaniach edukacyjno-szkoleniowych mających na celu nie tylko podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim wskazywanie praktycznych rozwiązań w dziedzinie inwestycji proekologicznych mających zastosowanie również w tych małych przedsiębiorstwach.

Cytowanie:

Grzebyk B. 2008, vol. 5. Badania działalności proekologicznej małych przedsiebiorstw na obszarach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03