Infrastruktura techniczna a rozwój turystyki w gminach wiejskich województwa Małopolskiego

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, infrastruktura techniczna

Streszczenie:

Temat badawczy opracowania podjęto z uwagi na istotną rolę jaką odgrywa wyposażenie danego obszaru w niezbędne elementy infrastruktury technicznej, które warunkuje rozwój każdej formy działalności gospodarczej, w tym działalności turystycznej. W artykule przedstawiono stan wyposażenia gmin wiejskich w wybrane elementy infrastruktury komunalnej (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków mieszkalnych). Badany obszar stanowią gminy wiejskie województwa małopolskiego, które przeanalizowano pod względem pełnienia funkcji turystycznej, ocenianej przy wykorzystaniu wskaźników: Schneidera i Deferta. Podjęto próbę ustalenia zależności pomiędzy stanem wyposażenia w wybrane elementy infrastruktury technicznej a poziomem ruchu turystycznego. Zależność ta może decydować o atrakcyjności bądź nieatrakcyjności danego regionu, wsi, a więc stanowić o szansach lub barierach ich dalszego rozwoju. Dane wykorzystane do analizy pochodzą z Banku Danych Regionalnych GUS. Jeśli chodzi o poziom wyposażenia w sieć wodociągową, stwierdzono iż nie wszystkie gminy posiadały takie przyłącza. Najwięcej przyłączeń w przeliczeniu na 100 budynków mieszkalnych posiadały gminy: Biały Dunajec, Poronin i Kościelisko. Zaś gminy – Lipinki, Lubień, Ochotnica Dolna, Rzepiennik Strzyżewski, Tokarnia, Trzcian nie posiadały ani jednego przyłącza do sieci wodociągowej. Biorąc pod uwagę wyposażenie w przyłącza do sieci kanalizacyjnej na 100 budynków mieszkalnych najwyższe wyniki uzyskały gminy: Poronin, Biały Dunajec i Lipnica Wielka. Gminy, w których nie odnotowano sieci kanalizacyjnej to Biskupice, Bolesław (powiat dąbrowski), Borzęcin, Bystra-Sidzina, Drwinia, Gołcza, Gręboszów, Grybów, Iwkowa, Jordanów, Kocmyrzów-Luborzyca, Korzenna, Kozłów, Łabowa, Łużna, Mędrzechów, Racławice, Rzepiennik Strzyżewski, Słaboszów, Słopnice, Stryszów oraz Wieprz. Poniższa analiza oparta jest o współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który jest miernikiem siły związku prostoliniowego między dwiema mierzalnymi i przyjmuje wartości z przedziały y −1≤ rxy ≤ +1 . Wartość współczynnika korelacji uwzględniające wodociągowe przyłącza do budynków mieszkalnych i wskaźnik Schneidera, wyniosła 0,002, zaś dla przyłączy kanalizacyjnych 0,089. W przypadku wskaźnika Deferta wartość korelacji wyniosła odpowiednio 0,136 oraz 0,157. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki analizy należy stwierdzić, iż nie istnieje dodatnia współzależność pomiędzy poziomem wyposażenia gmin wiejskich w elementy infrastruktury technicznej a realizacją funkcji turystycznej. Można zatem stwierdzić, że pomimo wysokiego poziomu wskaźników wyposażenia infrastrukturalnego w badanych gminach nie dostrzega się znaczącego wpływu na realizowanie funkcji turystycznej.

Cytowanie:

Chudy W. 2008. Infrastruktura techniczna a rozwój turystyki w gminach wiejskich województwa Małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008/ 03