Polska wieś a wspólna polityka rolna w UE

Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna UE, restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa, programy pomocowe, scalanie gruntów, urządzanie terenów rolnych

Streszczenie:

Na tle innych państw Unii Europejskiej Polska jest krajem, w którym wieś odgrywa szczególną rolę. Na wsi mieszka 38,1% ludności, a obszary wiejskie stanowią 93,4% powierzchni kraju. Zatrudnieni w rolnictwie stanowią ponad 20% ogółem pracujących, a więc kilkakrotnie więcej niż w UE. Jednocześnie gospodarstwa rolne są znacznie mniejsze niż w „starych’’ krajach członkowskich. W artykule przedstawiono rys historyczny Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Omówiono zakres reform WPR oraz ich wpływ na kształtowanie polityki rolnej w Polsce. Podano źródła i wysokość kosztów dotacji do rolnictwa. Przealizowano programy pomocowe dla gospodarstw rolnych. Przybliżono problematykę scalania gruntów, porównując ją z kompleksowymi urządzeniami terenów wiejskich w krajach unijnych. Rozważania oparto na analizie najnowszych dokumentów i artykułów dotyczących ww. zagadnień.

Cytowanie:

Przegon W. 2008, vol. 5. Polska wieś a wspólna polityka rolna w UE. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03