Efekty pracy podczyszczalni ścieków poubojowych z ubojni trzody chlewnej

Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, podczyszczalnia ścieków poubojowych

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań oraz ich dyskusję dotyczącą pracy podczyszczalni ścieków pochodzących z ubojni trzody chlewnej w miejscowości Gruszów w gminie Pałecznica. Dodatkowo omówiono konstrukcję wspomnianej podczyszczalni, której autorami pomysłu oraz projektu są dr inż. Marian Długosz oraz dr inż. Piotr Bugajski. Celem badań było rozwiązanie trzech problemów związanych z uregulowaniem dużej nierównomierności odpływających ścieków, zredukować wielkość zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz zapobiec ich zagniwaniu. Zakresem badań objęto regulację odpływu ścieków rozłożonym równomiernie w czasie, analizę fizykochemiczną (BZT5 i ChZT) ścieków przed i po podczyszczalni oraz pomiar ilości tlenu w ściekach odpływających. Pierwszym na drodze technologicznej obiektem jest studnia z koszem skratkowym, w którym zatrzymywane są zanieczyszczenie większe od 5,0 mm. Następnie ścieki dopływają do osadnika w którym łatwoopadalne zanieczyszczenia sedymentują na dno, po czym ścieki przepływają do komory napowietrzanej. W komorze tej następuje proces napowietrzania (natleniania) ścieków. Natlenione ścieki dopływają do separatora tłuszczu, a następnie do studzienki, w której następuje rozdział ścieków. Część z nich trafia do kanalizacji bytowej, a następnie do oczyszczalni ścieków Bioblok PS-50, a część ścieków jest zawracana (recyrkulowana) do osadnika. Na podstawie analizy wyników badań i obserwacji stwierdzono, iż podczyszczalnia ścieków poubojowych pochodzących z ubojni trzody chlewnej spełnia postawione jej zadania. Uzyskano mianowicie regularny odpływ ścieków rozłożony w dłuższym okresie. Nieregularne dopływy ścieków były jedną z głównych przyczyn zakłóceń pracy zbiorczej oczyszczalni Bioblok PS-50. Drugim głównym problemem jaki rozwiązano to zmniejszenie ilości dopływających zanieczyszczeń wyrażanych wskaźnikami BZT5 i ChZT. W wyniku procesów podczyszczania ścieków uzyskano redukcję zanieczyszczeń o około 36% dla BZT5 i 37% dla ChZT. Pozwoliło to otrzymać wartości tych dwóch wskaźników na poziomie wyznaczonym w pozwoleniu wydanym przez Urząd Gminy w Pałecznicy, który jest właścicielem oczyszczalni ścieków Bioblok PS-50 w Gruszowie. Poprzez system napowietrzania oraz częściowej recyrkulacji ścieków spowodowano, iż ścieki odpływały „świeże” tzn. niezagniłe. W ściekach odpływających do kanalizacji zbiorowej ilość tlenu oscylowała w granicach 2,0 mgO2·dm-3. Z pomniejszych, ale również istotnych czynników wpływających na poprawę warunków oczyszczania ścieków w zbiorczej oczyszczalni to zmniejszenie ilości tłuszczu odpływającego z ubojni zwierząt.

Cytowanie:

Bugajski P. 2008, vol. 5. Efekty pracy podczyszczalni ścieków poubojowych z ubojni trzody chlewnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03