Wiedza studentów agroturystyki UR w Krakowie o zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, obszary wiejskie, agroturystyka

Streszczenie:

Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie jaki stan wiedzy z zakresu koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich prezentują studenci trzech roczników specjalności Agroturystyka Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego AR w Krakowie. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było również określenie roli jaką odgrywa agroturystyka w tej koncepcji zdaniem studentów. Respondenci wydają się być świadomymi ważnej roli jaką odgrywa koncepcja zrównoważonego rozwoju dla obszarów wiejskich, wskazując głównie na te elementy, które związane są z ochroną przyrody, np. poprzez współpracę sąsiedzką, z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami ekologicznymi oraz oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody – w sumie ok. 60% odpowiedzi. Natomiast na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, a dotyczące zagadnień związanych z agroturystyką można stwierdzić, że badani studenci zdają się dostrzegać rolę jaką odgrywa ona w koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wskazywali głównie na utrzymanie integralności krajobrazu, wartości kulturowych oraz na rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory turystyki. W części teoretycznej pracy zawarto natomiast aspekty związane z rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich. Scharakteryzowano rozwój zrównoważony i wyszczególniono jego najważniejsze cechy. W obrębie tak pojmowanego rozwoju znajduje się miejsce dla turystyki. Turystyka zrównoważona to taka, która wywiera mały wpływ na środowisko naturalne i lokalną kulturę, generuje dochody i zatrudnienie mieszkańców. Turystyka ta jest wrażliwa zarówno ekologicznie, jak i kulturowo. Wśród różnych form turystyki zrównoważonej ważną rolę odgrywa agroturystyka, która polega na organizowaniu pobytu turystów w czynnych gospodarstwach rolnych. W tej części artykułu wyróżniono najważniejsze cechy agroturystyki jako zrównoważonej formy turystyki uprawianej na obszarach wiejskich. Wskazano m.in. na rolę różnych podmiotów w rozwoju agroturystyki: stowarzyszeń agroturystycznych, władz lokalnych i ośrodków doradztwa rolniczego. Uwzględniono również kwestie związane z ochroną środowiska przyrodniczego jako ważny czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich i agroturystyki.

Cytowanie:

Kowalska M., Niedziółka A., Gorczyca A., Ropek D. 2008, vol. 5. Wiedza studentów agroturystyki UR w Krakowie o zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 02