Analiza stref osuwiskowych wyodrębnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Słowa kluczowe: osuwiska, strefy osuwiskowe, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Streszczenie:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wiśniowa, obejmującym obszar miejscowości Węglówka, utworzono strefy predysponowane do powstawania osuwisk i złazisk. Celem artykułu jest analiza dwóch, spośród dziewięciu wydzielonych stref osuwiskowych pod kątem zasadności ich utworzenia oraz ewentualnych zagrożeń wynikających z zasiedlenia tych obszarów. Wśród procesów geomorfologicznych osuwiska stanowią proces najbardziej negatywny z punktu widzenia gospodarczej działalności ludzi zamieszkujących ten obszar. Skala problemu jest na tyle duża, że nie wystarczają już klasyczne metody obserwacji terenowych. Dlatego w pracy obok metod tradycyjnych, którymi są terenowe badania geologiczne, zastosowano także metody znacznie nowocześniejsze, takie jak: – tachimetryczny pomiar rzeźby terenu, przeprowadzony przy użyciu tachimetru Leica TCRA 1203, zastosowany do ściągnięcia pikiet terenowych; – interpolacja, wykonana przy użyciu programów CorelDraw, Micromap i Surfer, zastosowana do stworzenia modeli warstwicowych dla stref osuwiskowych; – technika GPS wykorzystana w terenowych badaniach geologicznych; – analiza wektorowa, zastosowana do obliczenia wektorów wypadkowych spadków; – analiza statystyczna przy użyciu testu Rayleigha, zastosowana do sprawdzenia istotności wektorów wypadkowych spadków. Przeprowadzone badania, pomiary i obserwacje wykazały, że część stref osuwiskowych należałoby powtórnie zweryfikować pod kątem stanowionego przez nie zagrożenia dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Pozostaje także przypuszczenie o możliwości istnienia innych stref osuwiskowych na obszarze sołectwa Węglówka, które nie zostały uwzględnione w planie miejscowym.

Cytowanie:

Gałązka Z., Hernik J. 2008, vol. 5. Analiza stref osuwiskowych wyodrębnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 02