Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Wadowicach przed modernizacją

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, wskaźniki zanieczyszczeń

Streszczenie:

W artykule przedstawiono ocenę działania oczyszczalni ścieków w Wadowicach na podstawie redukcji zanieczyszczeń w okresie od stycznia 2003 roku do grudnia 2005 roku. Dodatkowym celem była analiza ilości dopływających ścieków w badanym okresie. Ocenę sprawności działania oczyszczalni oparto na wielkości redukcji 5 wybranych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny. Wartości ww. wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych porównano do wartości z pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Starostę Wadowickiego dla Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z dnia 28.03.2006 r. Wyniki badań składu ścieków oczyszczonych wskazują, że średnie wielkości BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego są niższe od wielkości dopuszczalnych z pozwolenia wodno-prawnego. W przypadku BZT5 wielkość średnia na odpływie (14,0 mgO2·dm-3) jest o blisko 7% niższa od wartości dopuszczalnej (15 mgO2·dm-3), ChZT (wartość średnia 89,15 mgO2·dm-3) – o 28,7% niższa od wartości dopuszczalnej (125 mgO2·dm-3), zawiesiny ogólnej (wartość średnia 27,27 mg·dm-3) – o 22,1% niższa od wartości dopuszczalnej (35 mg·dm-3), azotu ogólnego (wartość średnia 22,17 mgNog·dm-3) – o 26,1% niższa od wartości dopuszczalnej (30 mgNog·dm-3) oraz fosforu ogólnego (wartość średnia 1,26 mgPog·dm-3) – o 37% niższa od wartości dopuszczalnej. Średnia redukcja BZT5 w procesie oczyszczania wyniosła 97,13%, ChZT – 90,56%, zawiesiny ogólnej – 90,87%, azotu ogólnego – 52,73% i fosforu ogólnego – 88,15%. Redukcja wszystkich analizowanych wskaźników z wyjątkiem azotu ogólnego była na poziomie wyższym od wytycznych podanych w Rozporządzeniu z dnia 31 lipca 2006 roku. Redukcja azotu ogólnego na poziomie 52,73% była niższa od normatywnej, lecz mimo to nie odnotowano przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej. W pracy przedstawiono średnie miesięczne dopływy w analizowanych trzech latach badań. W roku 2003 średnia ilość dopływających ścieków wyniosła 6 627 m3·d-1, w roku 2004 dopływało 6 615 m3·d-1 i w roku 2005 dopływało 6 995 m3·d-1. Aczkolwiek średnioroczne dopływy były poniżej wartości dopuszczalnej (8 430 m3·d-1) w badanym okresie zdarzały się miesiące o dopływie większym od zakładanego. Obecnie trwa modernizacja obiektu celem zwiększenia jego przepustowości, tak aby można doprowadzić ścieki z kolejnych kanalizowanych miejscowości.

Cytowanie:

Bugajski P., Mielenz B. 2008, vol. 5. Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Wadowicach przed modernizacją. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 02