Uwarunkowania i stan rozwoju agroturystyki w powiecie Pińczowskim

Słowa kluczowe: produkt agroturystyczny, oferta turystyczna, funkcja agroturystyczna

Streszczenie:

W artykule przedstawiono kompleksową analizę rozwoju agroturystyki na obszarze powiatu pińczowskiego. Przeprowadzona ona została w odniesieniu do opracowanego przez Urząd Marszałkowski „Programu rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim”. Zagadnienie to rozpatrywano na tle współczesnych trendów w światowej turystyce. Autor wskazuje na potencjał przyrodniczy i kulturowo- historyczny powiatu pińczowskiego. Ze względu na udział obszarów chronionych, rangę obszarów wiejskich i obowiązujące trendy we współczesnej turystyce, preferowanym kierunkiem rozwoju turystyki na badanym obszarze jest agroturystyka. Rozbudowa infrastruktury agroturystycznej powinna przebiegać w ujęciu systemowym, a środki finansowe powinny być pozyskiwane między innymi z funduszy Unii Europejskiej. W okresie transformacji gospodarczej polskie rolnictwo traktowane było drugorzędnie. Małe powierzchniowo, podzielone, indywidualne gospodarstwa rolne w połączeniu z niską jakością warunków przyrodniczych wywołały niską efektywność rolnictwa. Głównym sposobem poprawy trudnej sytuacji rolnictwa w chwili obecnej jest przede wszystkim wzrost zatrudnienia w pozarolniczych sektorach gospodarki narodowej. Może to wpłynąć na rozwój regionalny obszarów wiejskich. Województwo świętokrzyskie, w tym również powiat pińczowski, są obszarami, na których obszary wiejskie odgrywają dużą rolę. Corocznie funkcja agroturystyczna odgrywa coraz większe znaczenie w gospodarce zarówno powiatu pińczowskiego, jak i województwa świętokrzyskiego.

Cytowanie:

Pałka E. 2008, vol. 5. Uwarunkowania i stan rozwoju agroturystyki w powiecie Pińczowskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 02