Miejsce samorządu gminnego w europejskim systemie gospodarki odpadami

Słowa kluczowe: Unia Europejska, zarządzanie odpadami, ochrona śroodwiska

Streszczenie:

Przedstawiono organizację gospodarki odpadami w gminie, kiedy Polska stawała się członkiem Unii Europejskiej. Dokonano analizy, jak administracja samorządowa przygotowana jest do realizacji zadań własnych w ochronie środowiska. Zwrócono uwagę na społeczność lokalną – ważny potencjał dla wzrostu gospodarczego podregionów i regionów.

Cytowanie:

Lipińska E. 2008, vol. 5. Miejsce samorządu gminnego w europejskim systemie gospodarki odpadami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 02