Wpływ obniżonych temperatur na kinetykę wiązania cementów hutniczych

Słowa kluczowe: cement hutniczy, kinetyka wiązania, budowle hydrotechniczne

Streszczenie:

W pracy podano wyniki laboratoryjnych badań wpływu obniżenia temperatury na parametry charakteryzujące szybkość wiązania zaczynów z cementu hutniczego CEM III/A 32,5 NA, to jest na: czas początku wiązania i końca wiązania. Badaniom poddano zaczyny o wskaźniku wodno-cementowym W/C = 0,25–0,29; 0,35; 0,45 i 0,55. W badaniach stosowano następujące poziomy obniżonych temperatur dojrzewania zaczynów: +20ºC, +10ºC, +5ºC i 0ºC. Stwierdzono dużą wrażliwość kinetyki wiązania badanego cementu hutniczego na obniżanie temperatury, objawiającą się sukcesywnym wydłużaniem czasu początku i końca wiązania. Ustalono empiryczne zależności między czasem wiązania zaczynów a temperaturą dojrzewania i wskaźnikiem wodno-cementowym.

Cytowanie:

Klin S., Kilian W., Świerzko R. 2007. Wpływ obniżonych temperatur na kinetykę wiązania cementów hutniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007/ 4 (2)