Charakterystyka reologiczna procesu sedymentacji i erozji namułów rzecznych

Słowa kluczowe: rumowisko unoszone i zawieszone, sedymentacja, erozja hydrauliczna

Streszczenie:

Autorzy przeprowadzili ocenę dynamiki zmian koryt rzecznych spowodowanych przez procesy sedymentacyjne i erozyjne. Zbadano cechy fizyczne i reologiczne wybranych osadów spoistych i częściowo spoistych. Próbki osadów pochodziły z nizinnych odcinków rzeki Odra (Polska) i rzeki Warnow (Niemcy). Charakterystyki reologiczne zbadano za pomocą wiskozymetrów rotacyjnych. Badane namuły miały cechy typowe dla cieczy nienewtonowskich. Charakterystyki erozyjne wyznaczono na podstawie metodyki Migniota. Sprawdzono je w skali naturalnej po przejściu fali powodziowej przez stopień Brzeg Dolny, która spowodowała częściowe wymycie osadów z górnego stanowiska jazu.

Cytowanie:

Głowski R., Parzonka W., Kempiński J., Eckstädt H. 2007, vol. 4. Charakterystyka reologiczna procesu sedymentacji i erozji namułów rzecznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (2)