Ocena właściwości mechanicznych odpadów powęglowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego pod kątem ich wbudowania w nasypy piętrzące wodę

Słowa kluczowe: odpady powęglowe, właściwości mechaniczne gruntów, wytrzymałość na ścinanie, skład granulometryczny, nasypy ziemne

Streszczenie:

W artykule podano ogólną charakterystykę odpadów powęglowych pochodzących z kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka z Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Szczegółowo zostały omówione właściwości geotechniczne m.in.: uziarnienie, wilgotność naturalna, wilgotność optymalna, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, wytrzymałość na ścinanie. Parametry te scharakteryzowano w zależności od różnego czasu składowania tych odpadów.

Cytowanie:

Filipowicz P., Borys M. 2007, vol. 4. Ocena właściwości mechanicznych odpadów powęglowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego pod kątem ich wbudowania w nasypy piętrzące wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (2)