Współczesny rozwój systemu ochrony przed powodzią w województwie Małopolskim

Słowa kluczowe: zagrożenie powodziowe, strategie i środki ochrony przed powodzią, systemowe podejście, wymagania współczesnej polityki wodnej

Streszczenie:

Podstawą niniejszego artykułu jest projekt pn. „Studium ochrony przed powodzią województwa małopolskiego” (zwany STUDIUM), wykonany przez wieloosobowy zespół Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej przy współpracy krakowskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych [Studium... 2006]. Zastosowana w projekcie metodyka oraz uzyskane na jej podstawie udokumentowane doświadczenie w zakresie podejścia do ochrony przed powodzią w tym regionie – odpowiadające współczesnym wymaganiom, pozwoliły na sformułowanie uogólnionych, uzasadnionych naukowo zasad i podstaw rozwoju systemu ochrony przeciwpowodziowej województwa. Są one przedmiotem niniejszego artykułu. Jego zakres obejmuje te zagadnienia, które w obecnych warunkach decydują o hierarchizacji zadań w procesie rozwoju tego systemu i o jego przyszłej efektywności i skuteczności.

Cytowanie:

Nachlik E. 2007, vol. 4. Współczesny rozwój systemu ochrony przed powodzią w województwie Małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (1)