Ilość ścieków oraz wielkość zanieczyszczeń odprowadzanych z wybranych podmiotów gospodarczych z terenu gminy Mielec

Słowa kluczowe: ilość ścieków, ładunek zanieczyszczeń, średnia ważona

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę ilości ścieków odpływających z wybranych podmiotów gospodarczych oraz ilość zanieczyszczeń w nich zawartych w okresie trzech lat 2003–2006. Do analizy wybrano 20 podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Mielec dostarczających ścieki do oczyszczalni, tj. Rolmlecz, Szpital Powiatowy, Matbud, Hotel Jubilat, MKS, Pasaż, PKS, Reg-Benz, MPB, Piekarnia Konieczny, Bibmot, Techmix, R&G, Piekarnia Taran, Metalpol, Piekarnia Weryński, Wabex, Kar-Lux, PKN Orlen, Serwis Center. Ładunek zanieczyszczeń określono na podstawie następujących wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot amonowy oraz ekstrakt eterowy. Ilość ścieków ze wszystkich podmiotów gospodarczych w okresie trzech lat wyniosła średnio 22,7 m3·d-1. Przy czym odpływ ścieków z poszczególnych zakładów był na bardzo zróżnicowanym poziomie i wyniósł od 2,8 m3·d-1 do 160,0 m3·d-1. Największy udział w ogólnej ilości ścieków miał zakład mleczarski „Rolmlecz” natomiast najmniejszą ilość odprowadzanych ścieków odnotowano w zakładzie usługowym „Serwis Center”. Po określeniu ilości odpływających ścieków określono ilość zanieczyszczeń odprowadzanych ze wszystkich podmiotów gospodarczych. Aby określić średnią wartość analizowanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach posłużono się średnią ważoną, gdzie wagą była ilość ścieków. Średnia wartość BZT5 w ściekach wyniosła 157,28 mgO2·dm-3. Natomiast porównując wielkość tego parametru w poszczególnych zakładach stwierdzono bardzo duże jego zróżnicowanie, które wahało się od 12,5 mgO2·dm-3 do 530,0 mgO2·dm-3. W przypadku pozostałych wskaźników również stwierdzono bardzo dużą ich zmienność w poszczególnych jednostkach. Wartość ChZT wahała się w granicach od 20,0 mgO2·dm-3 do 1750,0 mgO2·dm-3, natomiast średnia ważona wyniosła 460,59 mgO2·dm-3. Średnia wielkość zawiesiny ogólnej w ściekach odpływających wyniosła 163,23 mg·dm-3. Wartości parametru wahały się od 25,0 mg·dm-3 do 750,0 mg·dm-3. Wielkości azotu amonowego w ściekach wyniosły średnio 15,26 mgNH4·dm-3, a ekstraktu eterowego 26,02 mg·dm-3.

Cytowanie:

Bugajski P., Milijanović E. 2007, vol. 4. Ilość ścieków oraz wielkość zanieczyszczeń odprowadzanych z wybranych podmiotów gospodarczych z terenu gminy Mielec. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 2