Dynamika dopływu ścieków do oczyszczalni w Głogowie Małopolskim

Słowa kluczowe: ilość ścieków, nierównomierność dopływu ścieków

Streszczenie:

W artykule przedstawiono ilość dopływających ścieków oraz częstość występowania charakterystycznych dopływów ścieków do oczyszczalni w Głogowie Małopolskim. Okres badań objął trzy lata 2003–2005. W okresie tym pomiarem objęto dzienne dopływy ścieków. Na podstawie zarejestrowanych dopływów określono ilość dopływających ścieków w poszczególnych dniach tygodnia. W roku 2003 dopływ ścieków w kolejnych dniach tygodnia był równomierny, to znaczy w żadnym z dni tygodnia dopływ ścieków był na wyraźnie wyższym lub niższym poziomie. W analizowanym roku dopływy wahały się od 626,9 m3⋅d-1 do 703,1 m3⋅d-1. Dopływ średni wyniósł 657,3 m3⋅d-1. W kolejnym roku 2004 odnotowano znaczy wzrost dopływających ścieków o ponad 100% w stosunku do roku 2003. Wzrost ten spowodowany był rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz podłączeniem kolejnych gospodarstw do kolektorów kanalizacyjnych. W roku 2004 również nie odnotowano dużych wahań dopływu ścieków w poszczególnych dniach tygodnia. Średni dopływ wyniósł w tym okresie 1317,2 m3⋅d-1. Większą nierównomierność dopływu ścieków odnotowano w roku 2005. Najmniej ścieków dopływało w środy – 1348,3 m3⋅d-1, natomiast największy w niedziele – 1548,6 m3⋅d-1. Średni dopływ był wyższy w roku 2005 w porównaniu z rokiem poprzednim o blisko 13% i wyniósł 1485,4 m3⋅d-1. Kolejnym etapem analizy wyników było określenie częstości występowania określonych dopływów ścieków i prawdopodobieństwa ich pojawiania się. Z przedstawionej analizy częstości dopływów wynika, że najczęściej pojawiające się dopływy ścieków mieszczą się w przedziałach 1100 m3⋅d-1 a 1200 m3⋅d-1 oraz pomiędzy 1200 m3⋅d-1 a 1300 m3⋅d-1. Prawdopodobieństwo odczytane z dystrybuanty empirycznej pojawienia się dopływu w tych granicach wraz z wyższymi wynosi około 50%. W przedmiotowej oczyszczalni ścieków zdarzały się incydentalnie dopływy ścieków znacznie przekraczające dopływy średnie. Wynosiły one ponad 2700 m3⋅d-1. Jednak prawdopodobieństwo pojawienia się tak wysokich dopływów jest minimalne (0,1%).

Cytowanie:

Bugajski P. 2007, vol. 4. Dynamika dopływu ścieków do oczyszczalni w Głogowie Małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 2