Uwarunkowania glebowo-klimatyczne nawodnień w Kruszynie Krajńskim koło Bydgoszczy

Słowa kluczowe: gleba lekka, właściwości wodne, klimatyczne kryteria nawodnień, potrzeby wodne roślin, opady optymalne, efekty produkcyjne nawodnień, burak cukrowy

Streszczenie:

W opracowaniu zbadano dwa profile glebowe w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy, określając charakterystykę tych gleb oraz ich właściwości wodne. Podano temperatury powietrza oraz sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego (IV–IX) w latach 1997–2006 dla omawianego terenu. Obliczono również wielkości ewapotranspiracji potencjalnej wzorem Grabarczyka. Określono potrzeby wprowadzenia nawodnień w rozpatrywanych warunkach glebowo-klimatycznych, biorąc pod uwagę następujące kryteria klimatyczne zaproponowane przez Drupkę: sumę opadów okresu wegetacyjnego, ewapotranspirację potencjalną dla tego okresu oraz różnicę pomiędzy nimi. Określono na przykładzie buraka cukrowego opady optymalne według Klatta oraz według Pressa. Korzystając ze wzoru zaproponowanego przez Grabarczyka, w modyfikacji Rzekanowskiego i wsp., obliczono spodziewane, możliwe do uzyskania w latach 1997–2006 zwyżki plonu buraka cukrowego pod wpływem deszczowania.

Cytowanie:

Rolbiecki S., Długosz J., Orzechowski M., Smólczyński S. 2007, vol. 4. Uwarunkowania glebowo-klimatyczne nawodnień w Kruszynie Krajńskim koło Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 2