Skuteczność oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym

Słowa kluczowe: ścieki wiejskie, oczyszczanie, skuteczność, reaktor sekwencyjny

Streszczenie:

Praca zawiera ocenę funkcjonowania małej, wiejskiej oczyszczalni ścieków obsługującej mieszkańców wsi Michniów (gm. Suchedniów, woj. świętokrzyskie). Podstawowym elementem ciągu technologicznego tej oczyszczalni jest reaktor osadu czynnego o działaniu sekwencyjnym, tzw. SBR (ang. Sequencing Batch Reactor). Podstawę do opracowania oceny stanowiły materiały udostępnione przez użytkownika obiektu. Były to: wyniki pomiarów objętości ścieków oczyszczonych oraz wyniki oznaczeń BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej w ściekach surowych i oczyszczonych, pochodzące z lat 2004–2005. W rozpatrywanym dwuleciu jej obciążenie hydrauliczne wynosiło przeciętnie: w pierwszym roku około 75%, a w roku następnym około 89% projektowanej przepustowości, równej 35 m3·d-1. W tym samym okresie w ściekach surowych przeciętne zwartości związków organicznych (BZT5, ChZTCr) i zawiesiny ogólnej były zdecydowanie wyższe (od 1,5 do 2 razy) niż przyjęte na etapie projektowania obiektu. W takich warunkach eksploatacyjnych efekty oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Michniowie należy ocenić bardzo wysoko. Wszystkie badane próby ścieków oczyszczonych odpowiadały swym składem aktualnym rygorom pozwolenia wodno-prawnego. Także obliczone wartości wskaźników niezawodności wskazują na jej skuteczne i niezawodne funkcjonowanie.

Cytowanie:

Miernik W. 2007, vol. 4. Skuteczność oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 2