Unijne wsparcie gminnych inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi

Słowa kluczowe: infrastruktura wodno-sanitarna, obszary wiejskie, finansowanie inwestycji komunalnych, fundusze strukturalne, fundusze przedakcesyjne

Streszczenie:

Artykuł swoim zakresem merytorycznym obejmuje rozwój elementów infrastruktury technicznej obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. Poruszono problematykę finansowania tego rodzaju inwestycji oraz zakresu wykorzystania w tym celu środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Środki z funduszy Unii Europejskiej są w różnym stopniu wykorzystywane w finansowaniu inwestycji wiejskiej infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w poszczególnych województwach. Ogółem w Polsce środki wspólnotowe stanowiły w 2005 roku 20,7% ogółu wydatków przeznaczonych na finansowanie inwestycji tego rodzaju. Największy ich udział odnotowano w województwach: świętokrzyskim (37,6%), lubuskim (36,5%) i warmińsko-mazurskim (35,5%), natomiast najmniejszy – w województwach: mazowieckim i opolskim (po 10,0%) oraz pomorskim (11,1%). W zakresie zaopatrzenia wsi w wodę najaktywniejsze w 2005 roku okazało się województwo podlaskie, w zakresie inwestycji w kanalizację zbiorczą – województwo lubuskie, a zbiorcze oczyszczalnie ścieków – województwo podkarpackie. Udział środków unijnych w wydatkach na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz wysypiska odpadów komunalnych pozostaje na marginalnym poziomie. Programy Unii Europejskiej, mające na celu wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, w znacznym stopniu odpowiedziały na zapotrzebowanie tych obszarów w inwestycje infrastruktury w zakresie wodociągów i sanitacji. Przyczyniły się w istotny sposób do poprawy stanu infrastruktury anali zowanego obszaru (średnio co piąta złotówka wydana w 2005 roku na tego rodzaju inwestycje pochodziła ze środków wspólnotowych), tym samym pozytywnie wpłynęły na uwarunkowania rozwoju gospodarczego obszaru.

Cytowanie:

Hyski M. 2007, vol. 4. Unijne wsparcie gminnych inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 1