Inwentaryzacja źródeł i ocena poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych rzeki Prądnik-Białucha w Krakowie, celem określenia potencjału ekologicznego

Słowa kluczowe: metale ciężkie, osady denne, rzeka Prądnik-Białucha

Streszczenie:

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poprzez cieki naturalne, rozumie się rzeki, strugi, strumienie oraz inne wody, płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi korytami (Dz.U. 2005.239.2019 (U)). Cieki zurbanizowane, wg Osmulskiej-Mróz [1990], to z kolei położone w granicach miasta i drenujące tereny miejskie strumienie i rzeczki. Ich średnie dzienne natężenie przepływu nie przekracza 1,5 m3/s, a maksymalny stosunek szerokości do głębokości jest równy 20:1. Cieki zurbanizowane, często o rozwiniętej małej retencji, ulegały i ulegają w przyspieszonym tempie zanikowi, wskutek intensywnej urbanizacji lub stają się otwartymi (ewentualnie częściowo przykrytymi) kanałami transportującymi zanieczyszczenia do większych odbiorników. Szczególnie w obrębie ich zlewni dochodzi do kumulacji metali ciężkich w osadach, co może być przyczyną, razem z procesami eutrofizacji i zasolenia, degradacji potencjału ekologicznego i zaniku wrażliwych osobników roślinności wodnej. Przykładem takiego cieku w Krakowie jest rzeka Prądnik-Białucha. W celu oceny jej jakości określono wskaźniki fizykochemiczne (pH, PEW i Eh) oraz zawartość metali ciężkich w wodzie, zawiesinie i osadach dennych. W wodzie określono także stężenie chlorków, siarczanów, azotanów i fosforanów. Wyniki odniesiono do normatywów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Obszar koryta rzeki zinwentaryzowano pod względem obecności źródeł zanieczyszczenia i występowania (ilościowość i stopień wrażliwości na stresory) roślinności wodnej w warunkach ekologicznie trudnych.

Cytowanie:

Wardas M., Aleksander-Kwaterczak U., Łojan E., Woźniak P., Wolski T. 2006, vol. 3. Inwentaryzacja źródeł i ocena poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych rzeki Prądnik-Białucha w Krakowie, celem określenia potencjału ekologicznego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (3)

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

A-0, II p., pok. 225a Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zgpos.geol.agh.edu.pl mail:mw@geolog.geol.agh.edu.pl tel: (012) 617 3557

Kontakt:

A-0, II p., pok. 225a Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zgpos.geol.agh.edu.pl mail:aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl tel: (012) 617 4710

Kontakt:

A-0, II p., pok. 225a Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zgpos.geol.agh.edu.pl

Kontakt:

A-0, II p., pok. 225a Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zgpos.geol.agh.edu.pl

Kontakt:

ul. A. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin inom.univ.szczecin.pl mail:natal@univ.szczecin.pl tel: (091) 444 1527