Stan zachowania i możliwości ochrony szaty roślinnej mokrych łąk i torfowisk na przykładzie powiatu koszalińskiego

Słowa kluczowe: flora, roślinność łąk, roślinność torfowisk, programy rolno-środowiskowe, powiat koszaliński, Pomorze Zachodnie

Streszczenie:

W pracy scharakteryzowano najcenniejsze biocenozy w krajobrazie rolniczym powiatu koszalińskiego. Na szczególną uwagę zasługują mokre łąki i torfowiska. Są one siedliskiem dla cennych gatunków i rzadkich fitocenoz. Ich przetrwanie często uzależnione jest od zachowania bądź przywrócenia tradycyjnych sposobów gospodarowania – koszenia i wypasu. Szansą w tym zakresie są programy rolno-środowiskowe. Wśród rolników powiatu koszalińskiego dużym zainteresowaniem cieszyły się pakiety związane z ekologiczną uprawą na trwałych użytkach zielonych (pakiet S02b1 i S02b2) oraz utrzymaniem łąk ekstensywnych (P01), małe zainteresowanie dotyczyło pakietu ochrony pastwisk (P02). Znacznie większe możliwości ochrony szaty roślinnej daje projekt nowego programu rolno-środowiskowego na lata 2007–2013, zwłaszcza dodatkowe pakiety mające na celu ochronę siedlisk przyrodniczych i stanowisk lęgowych ptaków.

Cytowanie:

Osadowski Z. 2006, vol. 3. Stan zachowania i możliwości ochrony szaty roślinnej mokrych łąk i torfowisk na przykładzie powiatu koszalińskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (3)