Dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń w spływach powierzch-niowych zlewni zurbanizowanej

Słowa kluczowe: ścieki opadowe, zanieczyszczenie wód, first flow, retencja

Streszczenie:

W artykule przedstawiono charakterystykę hydrochemiczną ścieków opadowych w zlewni zurbanizowanej. Próby wód pobierano u wylotu kolektora ścieków opadowych do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Czeladzi (województwo śląskie). Ścieki opadowe pobierano podczas wiosennych roztopów oraz latem w trakcie wystąpienia opadu burzowego (nawalnego). Wykazano, że ścieki opadowe charakteryzuje wysoki poziom zanieczyszczenia zarówno substancjami mineralnymi, jak i pierwiastkami biogennymi. Ścieki roztopowe charakteryzuje wysoka przewodność elektryczna (rys. 1) osiągająca maksymalnie wartość 7 [mS/cm]. Wysokie wartości przewodnictwa spowodowane są głównie dużą koncentracją chlorków (rys. 3). Ich źródłem są sole używane zimą do usuwania lodu z dróg. Zarówno wiosną, jak i latem najmocniej zanieczyszczona była pierwsza fala ścieków opadowych (First Flow) spłukująca zanieczyszczenia zalegające na powierzchni zlewni.

Cytowanie:

Molenda T. 2006, vol. 3. Dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń w spływach powierzch-niowych zlewni zurbanizowanej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (3)