Hydromorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą prze-glądową. Porównanie z oceną metodą terenową

Słowa kluczowe: hydromorfologia, waloryzacja, Ramowa Dyrektywa Wodna, Kanał Mosinski

Streszczenie:

Celem pracy było przeprowadzenie oceny stanu hydromorfologicznego Kanału Mosinskiego metoda przegladowa oraz porównanie jej z wynikami badan terenowych. Realizujac główny cel, do oceny stanu hydromorfologicznego cieku wybrano niemiecka, przegladowa metode LAWA z 2002 roku. Poddany ocenie odcinek kanału długosci 15,9 km leGy pomiedzy mostem na drodze Głuchowo-Steszew, a ujsciem cieku do Warty. W pracy wskazano podobienstwa i róGnice w ocenie cieku metodami przegladowa i terenowa oraz ich przyczyny. Obie metody przeanalizowano pod katem załoGen teoretycznych, dokładnosci oraz moGliwosci prowadzenia monitoringu hydromorfologicznego wód płynacych. Pomimo róGnic w ocenie czastkowej, ocena koncowa w obu przypadkach klasyfikuje ciek do tej samej IV kategorii naturalnosci.

Cytowanie:

Olejnik M., Lewandowski P., Górecki K. 2006, vol. 3. Hydromorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą prze-glądową. Porównanie z oceną metodą terenową. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (3)