Ekomorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą terenową

Słowa kluczowe: ekomorfologia, waloryzacja terenowa, Ramowa Dyrektywa Wodna, Kanał Mosiński

Streszczenie:

Celem pracy było przedstawienie wyników ekomorfologicznej waloryzacji Kanału Mosińskiego na podstawie badań terenowych. Zastosowano pionierską metodę terenową, opracowaną w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska AR w Poznaniu w 1995 roku. Badaniami objęto ponad 22 kilometrowy odcinek Kanału Mosińskiego, lewego dopływu Warty. Podzielono go na 37 homogenicznych odcinków, które przeanalizowano pod kątem cech morfometrycznych, hydrograficznych oraz jakości fizykochemicznej wód. Wyniki wskazują na niską wartość ekomorfologiczną cieku (IV kategoria naturalności). W większości zaklasyfikowano go do IV i III kategorii. Jedynie krótkie fragmenty w dolnym i górnym biegu zaliczono do kategorii II.

Cytowanie:

Lewandowski P., Olejnik M., Górecki K. 2006, vol. 3. Ekomorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą terenową. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (3)