Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie)

Słowa kluczowe: jakość wód, zanieczyszczenia, stawy karpiowe, samooczyszczanie

Streszczenie:

Jak wiadomo istotny wpływ na jakość wód powierzchniowych mają stawy karpiowe, które w okresie produkcji prawdopodobnie nie zanieczyszczają wód cieku; dzieje się to tylko podczas odłowów lub podczas spuszczania stawów. Podjęte badania fizyczne i chemiczne wód jednej z rzek Pomorza Zachodniego - rzeki Krąpiel, w zlewni której w miejscowości Dzwonowo znajduje się zespół stawów o powierzchni ponad 200 ha, miały na celu zrewidowanie tego poglądu. Badania prowadzono od kwietnia 2005 r. do kwietnia roku następnego, w odstępach miesięcznych. Wykazano, że spuszczanie wody ze stawów powoduje zwiększenie ilości głównie związków biogennych, materii organicznej i zawiesiny ogólnej oraz obniżenie jakości wody. Zanieczyszczenia nie wpływają jednak w sposób istotny na wzrost eutrofizacji, a rzeka nadal podlega procesowi samooczyszczania.

Cytowanie:

Raczyńska M., Machula S. 2006. Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006/ 4 (2)