Opis układu poziomego zakoli rzeki Prosny przy wykorzystaniu krzywej cosinusoidalnej

Słowa kluczowe: układ poziomy rzeki, układ pionowy rzeki, zakola rzeczne, topografia dna

Streszczenie:

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę krzywej cosinusoidalnej, jej równanie, przebieg krzywej i jej krzywizny. Przedstawiono metodykę wyznaczania parametrów łuków (wartości promienia minimalnego oraz długości łuku) opisujących istniejące zakola rzeki w układzie współrzędnych geodezyjnych mapy. Opracowaną metodykę wykorzystano do opisu układu poziomego zakoli odcinka rzeki Prosny od km 94+330 do km 93+660, znajdującego się bezpośrednio poniżej projektowanej zapory czołowej planowanego zbiornika wodnego Wielowieś-Klasztorna. Na podstawie znajomości parametrów zakoli przeprowadzono obliczenia topografii dna badanego odcinka rzeki, których wyniki porównano z wynikami pomiarów terenowych. Efektem obliczeń i pomiarów terenowych jest zależność układu pionowego od układu poziomego naturalnego koryta Prosny na długości badanych zakoli. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że obliczony układ dna dobrze odwzorowuje pomierzony w naturze kształt koryta oraz, że łuki uzyskane dla badanego odcinka rzeki Prosny odpowiadają rzeczywistemu obrazowi układu poziomego zakoli rzeki.

Cytowanie:

Wierzbicki M., Przedwojski B. 2006, vol. 3. Opis układu poziomego zakoli rzeki Prosny przy wykorzystaniu krzywej cosinusoidalnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (2)