Morfologiczne skutki wezbrań na odcinku koryta rzeki Łososiny

Słowa kluczowe: erozja boczna, transport rumowiska, zmiany morfologiczne

Streszczenie:

Wezbrania wód, powodując okresowe zmiany warunków hydrodynamicznych w korycie rzecznym przyczyniają się do intensywnych jego przeobrażeń. Zachodzące wówczas procesy fluwialne mają decydujący wpływ na tworzenie form erozyjnych i depozycyjnych w korycie. Wielkość tych form zależy również od transportu rumowiska. W prezentowanej pracy pokazano wyniki badań wykonanych na rzece Łososinie, na zakolu o długości 400 m w latach 2004–2005. Zmiany morfologiczne koryta spowodowane przez 3 wezbrania skorelowano z materiałem archiwalnym. Oceniono wielkość erozji bocznej, która spowodowała istotne poszerzenie koryta. Określono zmieniające się warunki hydrauliczne oraz oceniono intensywność transportu rumowiska.

Cytowanie:

Tekielak T., Michalik A., Bąk Ł. 2006, vol. 3. Morfologiczne skutki wezbrań na odcinku koryta rzeki Łososiny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (2)