Program komputerowy Rzeka do obliczeń przepustowości zabudowanych roślinnością dolin rzecznych

Słowa kluczowe: przepustowość koryta rzecznego, opory roślinności terenów zalewowych, modele komputerowe

Streszczenie:

W artykule przedstawiono opracowany w języku C program obliczeniowy RZEKA, który dla porośniętych roślinnością koryt wielodzielnych na podstawie ogólnego prawa przepływu Darcy-Weisbacha oraz procesy wymiany pędu i masy pomiędzy korytem głównym a terenami zalewowymi w ujęciu zaproponowanym przez Pasche, pozwala na szacowanie ich przepustowości. Jako przykład zastosowania opracowanego programu wykonano obliczenia przepustowości dla wybranego przekroju na obszarze Basenu Dolnego rzeki Biebrzy. Występujące tutaj obszary bagienne są porośnięte różnorodną roślinnością. Wyróżnia się tu rozległe powierzchnie turzycowisk i wilgotnych łąk, szuwary trzcinowe i mannowe oraz krzewy i drzewa. Obliczenia wykonano dla warunków trwania zalewu, którego rzędna została zarejestrowana w trakcie pomiarów terenowych.

Cytowanie:

Świątek D., Wej A. 2006. Program komputerowy Rzeka do obliczeń przepustowości zabudowanych roślinnością dolin rzecznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006/ 4 (2)