Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni SBR – Biovac w Książu Wielkim w latach 2000–2004

Słowa kluczowe: oczyszczalnie typu SBR, ilość dopływających ścieków

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę ilości dopływających ścieków do oczyszczalni typu SBR – BIOVAC w wieloleciu 2001–2004. Przedmiotowa oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie gminy Książ Wielki w województwie małopolskim. Uruchomienie oczyszczalni oraz pełny rozruch nastąpił w roku 2000. Oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana na przepływ Qśr.d.=200 m3⋅d-1. Analiza ilości dopływających ścieków pozwoliła na porównanie ilości ścieków dopływających do ilości zakładanej w projekcie, a tym samym określenie aktualnego obciążenia obiektu. Od roku 2001 do roku 2004 sukcesywnie podłączano kolejnych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, co skutkowało zwiększaniem się ilości dopływających ścieków. W roku 2001 dopływało średnio 70,0 m3⋅d-1, natomiast w roku 2004 dopływało średnio 106,7 m3⋅d-1. W analizowanym okresie czterech lat największe dopływy odnotowano w miesiącach marcu oraz grudniu – średnio 97,0 m3⋅d-1, natomiast miesiące o najmniejszym dopływie to styczeń i czerwiec – średni dopływ około 77,0 m3⋅d-1. Po przeanalizowaniu średnich dopływów ścieków w poszczególnych dniach tygodnia największe dopływy zanotowano w niedziele (91,5 m3⋅d-1), a najmniejsze w soboty (81,0 m3⋅d-1). Maksymalne odchylenia od dopływów średnich dobowych wyniosły ± 10%. Aktualny dopływ ścieków jest na poziomie 50% Qśr.d.. Z analizy wyników badań wynika, iż do oczyszczalni dopływa w każdym roku więcej ścieków. Trend wzrostowy dopływających ścieków pozwala stwierdzić, iż w najbliższych kilku latach oczyszczalnia ścieków osiągnie pełną zakładaną przepustowość. Istnieje zatem możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, do której należy podłączać kolejne gospodarstwa w celu zwiększenie ilości dopływających ścieków, tak aby osiągnąć pełną zakładaną przepustowość obiektu.

Cytowanie:

Bugajski P. 2006, vol. 3. Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni SBR – Biovac w Książu Wielkim w latach 2000–2004. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 3 (1)