Gospodarka odpadami w gminie Trzciana

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, odpady komunalne, biodegradowalne, wielkogabarytowe, opakowaniowe i niebezpieczne, strumienie odpadów

Streszczenie:

Przedmiotem opracowania jest gospodarka wszelkimi odpadami powstającymi na terenie gminy Trzciana w powiecie bocheńskim. Gmina ta o powierzchni 4167,8 ha zamieszkana jest obecnie przez 5182 mieszkańców. Wytwarza ją obecnie 228,1 Mg∙rok-1 odpadów komunalnych stanowiących ok. 20% ogólnej masy tych odpadów ocenianej na 1189,6 Mg∙rok-1 oraz 4,3 Mg∙rok-1 osadów ściekowych, 1151,6 Mg∙rok-1 odpadów powstałych w sektorze gospodarczym, 5,1 Mg∙rok-1 odpadów niebezpiecznych, 6,2 Mg∙rok-1 zużytych akumulatorów ołowiowych, 0,2 Mg∙rok-1 odpadów medycznych, 0,02 Mg∙rok-1 odpadów weterynaryjnych i ok. 21,0 Mg∙rok-1 zużytych opon. Łącznie na terenie gminy powstaje 2378,0 Mg∙rok-1 odpadów. Badana gmina pod względem posiadanej infrastruktury jest dość zaniedbana, nie ma wodociągów grupowych (jedynie parę wodociągów osiedlowych i w większości zagrodowe) i nie jest skanalizowana. Brak na niej zorganizowanych wysypisk oraz punktów gromadzenia odpadów. Funkcjonuje od paru lat jedynie system workowy odbierania odpadów oraz w rejonie cmentarzy system kontenerowy. Wzrost liczby mieszkańców w najbliższych latach spowoduje zwiększenie ilości powstających różnego rodzaju odpadów, których łączną ilość do 2014 roku szacuje się na 2268,2 Mg w przypadku odpadów komunalnych i 6298,4 Mg dla wszystkich odpadów powstających w gminie Trzciana. Wzrost ilości odpadów w okresie długoterminowym osiągnie więc 177,7%. Niektóre odpady podlegają odzyskowi lub recyklingowi. W ramach odpadów komunalnych do 2014 roku z łącznej ich ilości wynoszącej 2268,2 Mg odzyskowi i recyklingowi podlegać będzie 1139,5 Mg czyli blisko 50% (49,8%).

Cytowanie:

Satora S. 2006, vol. 3. Gospodarka odpadami w gminie Trzciana. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 3 (1)