Pośrednie metody określania szkodliwych imisji

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, modele matematyczne

Streszczenie:

Autorzy przybliżają i opisują problemy badania stopnia zanieczyszczania powietrza. Wyodrębniając metody bezpośrednie i pośrednie określania koncentracji substancji szkodliwych w powietrzu, skupiają się metodach pośrednich, które wykorzystują metody matematyczne rozprzestrzeniania i transformacji zanieczyszczeń. Przy ich pomocy można również określić prognozy spodziewanych stanów oraz symulować stany ex post przy dokumentowaniu imisji w przyszłości. Najważniejszym problemem jest wybór odpowiedniego modelu dla danego zadania oraz reprezantycyjności danych wyjściowych. Autorzy wymieniają stosowane modele w badaniach europejskich, dyskutując ich zastosowanie w badaniach w Bratysławie.

Cytowanie:

Kalúz K., Miškolciovà I. 2006, vol. 3. Pośrednie metody określania szkodliwych imisji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 2 (2)